1.    Všeobecné ustanovenia

1.1.   Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú práva, povinnosti a obchodné vzťahy, ktoré vznikajú medzi predávajúcim a kupujúcim na základe objednávky zo strany kupujúceho. Kupujúci vystavením objednávky prejavuje súhlas s týmito VOP.

1.2.   Za predávajúceho sa v týchto VOP považuje spoločnosť Cardinal, s.r.o. so sídlom Kamenná 3, 01001 Žilina, IČO: 46 216 413, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro., vložka číslo 54874/L (ďalej len „predávajúci“).

1.3.   Kupujúci je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo používa služby pre vlastnú potrebu

 

           2.    Objednávka a uzatvorenie zmluvy

2.1.   Objednávka kupujúceho vo forme kupujúcim vyplneného a odoslaného formulára na internetovej stránke predávajúceho sa považuje za záväzný návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho. Objednávka kupujúceho musí obsahovať nasledovné údaje: osobné údaje kupujúceho (celé meno a adresa, e-mail, telefonický kontakt), jednoznačnú identifikáciu objednávaného tovaru a jeho množstva, identifikáciu miesta dodania tovaru v Slovenskej republike. Objednávka kupujúceho, ktorá neobsahuje všetky požadované údaje, nie je záväzný návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho  a predávajúci nebude povinný takúto neúplnú objednávku kupujúceho akceptovať. Predávajúci môže, nie je však povinný, požiadať kupujúceho o doplnenie chýbajúcich údajov v objednávke.

2.2.   Ihneď po odoslaní objednávky, kupujúci obdrží e-mail o prijatí záväzného návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy.

2.3.    Kúpna zmluva sa považuje za uzavretú až v momente, keď kupujúci potvrdí záväzné akceptovanie návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy odoslaného predávajúcim. Záväzným akceptovaním objednávky predávajúcim sa rozumie oznámenie o evidencií objednávky zaslané na e-mailovú adresu kupujúceho najneskôr do 48 hodín od odoslania objednávky. Doklad bude zákazníkovi dodaný spolu s tovarom v balíku.

2.4.   Záväzné akceptovanie objednávky obsahuje údaje o názve a špecifikácii tovaru, údaje o kúpnej cene tovaru, dodacej lehote, miesto dodania tovaru, údaje o preprave tovaru vrátane ceny prepravy, údaje o predávajúcom a údaje o kupujúcom, prípadne ďalšie potrebné údaje.

2.5.   Obsah záväznej akceptácie objednávky predstavuje kúpnu zmluvu medzi predávajúcim a kupujúcim. Obsah záväznej akceptácie objednávky bude kupujúcemu vždy zaslaný e-mailom. V prípade, ak kupujúci zistí v záväznej akceptácii objednávky chyby alebo iné nezrovnalosti, informuje o tejto skutočnosti predávajúceho e-mailom najneskôr pred oznámením predávajúceho o expedícií zakúpeného tovaru.

2.6.   Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred obdržaním záväznej akceptácie objednávky, alebo najneskôr do 2 hodín od obdržania záväznej akceptácie objednávky. Urobiť tak môže elektronicky pomocou e-mailu na adresu  info@e-garnize.sk, alebo telefonicky.

2.7.   Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:

  • objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené telefónne číslo, zákazník je nedostupný, neodpovedá na e-maily atď.)
  • tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru

V prípade, že takáto situácia nastane, predávajúci je povinný okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu v lehote 15 kalendárnych dní.

 

        3.     Odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho

3.1.   Zákazník, ktorý nekupuje tovar v rámci svojej podnikateľskej činnosti má v súlade s platnými právnymi predpismi právo odstúpiť od zmluvy do 14 kalendárnych dní od prevzatia tovaru.

3.2.   Vzhľadom k tomu, že v prípade odstúpenia sa zmluva od začiatku ruší, vráti alebo nahradí dodávateľ zákazníkovi a zákazník dodávateľovi všetky vzájomne prijaté plnenia.Odstúpiť môže zákazník tak, že túto skutočnosť oznámi dodávateľovi, a to elektronicky na emailovú adresu  info@e-garnize.skalebo písomne na prevádzke u dodávateľa. Pri odstúpení je nutné uviesť číslo objednávky, dátum nákupu a predložiť originál dokladu o kúpe tovaru. Pokiaľ už zákazník tovar obdržal a prevzal, zašle tovar späť na prevádzku dodávateľa, kde dodávateľ bez zbytočného odkladu posúdi stav vráteného tovaru. V prípade, že je tovar vrátený dodávateľovi v inom ako neporušenom stave a obale, je zákazník povinný nahradiť dodávateľovi hlavne náklady spojené s uvedením tovaru do pôvodného stavu a vzniknutú škodu na tovare (neúplný obsah, poškodený obal, opotrebovaný alebo znečistený tovar a pod.). Dodávateľ je v prípade odstúpenia povinný zákazníkovi vrátiť už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť. Tovar odporúčame posielať doporučene a poistený, nakoľko neručíme za jeho prípadnú stratu na ceste k nám.

 

          4.       Dodanie tovaru

4.1.   Dodávky objednaného tovaru budú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho realizované v čo najkratšom termíne.Objednávka tovaru sa spracováva v priebehu dňa, pričom o vybavení objednávky budete informovaný e-mailom alebo telefonicky.

4.2.    Pri tovare ktorý nie je skladom je predávajúci povinný vopred upozorniť kupujúceho e-mailom alebo telefonicky na zmenu dodacej lehoty  tovaru. Kupujúci bude mať možnosť objednávku stornovať, prípadne zmeniť.

4.3.   Predávajúci nezodpovedá za oneskorené dodanie tovaru zavinené prepravnou spoločnosťou, alebo zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa. Nezodpovedá ani za poškodenie zásielky zavinené prepravnou spoločnosťou.

4.4.   Miestom dodania tovaru je miesto uvedené v kúpnej zmluve. V prípade, ak predávajúci dopraví tovar do miesta dodania tovaru, je kupujúci povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť prevzatie tovaru ním poverenou osobou a podpísať doklad o prevzatí tovaru.

4.5. Dodacia lehota paravánov je obyčajne 14 pracovných dni, pre paraván FOTO - 18 pracovných dni. Paravány vyrábame na objednávku. 

 

        5.       Práva a povinnosti zmluvných strán

5.1.   Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu druh a množstvo objednaného tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, uvedených v záväznom akceptovaní návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy odoslaného predávajúcim. Taktiež sa predávajúci zaväzuje dodať kupujúcemu tovar vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy.

5.2.   Predávajúci je oprávnený odmietnuť objednávku, pokiaľ z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru (faktická nemožnosť plnenia) nie je možné objednaný tovar kupujúcemu dodať. O zrušení objednávky bude kupujúci informovaný telefonicky, alebo e-mailom.

5.3.   Kupujúci sa zaväzuje objednaný tovar prevziať a skontrolovať neporušenosť obalov. Ďalej sa zaväzuje zaplatiť za tovar cenu v plnej výške a v zmysle platobných podmienok uvedených v záväznom akceptovaní návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy odoslaného predávajúcim. V prípade, že si kupujúci tovar neprevezme (na základe objednávky), predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody.

 

       6.       Platby za tovar a jeho dodanie 

6.1.   Predávajúci si vyhradzuje právo tlačových chýb a zmeny cien, v prípade zmeny peňažných kurzov, pri výraznom náraste inflácie alebo pri výrazných zmenách dodávateľských podmienok od výrobcov a ostatných dodávateľov tovaru.

 V cene tovaru nie je započítané poštovné a balné.

6.2.   Kupujúci môže za tovar zaplatiť v hotovosti na predajni (pri osobnom odbere), na dobierku - v hotovosti pracovníkovi prepravnej službe (pri doručení prepravnou spoločnosťou), vopred na účet predávajúceho (pri doručení prepravnou spoločnosťou i pri osobnom odbere), kde ako variabilný symbol uvedie číslo záväzného akceptovania návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy.

6.3.   Ceny za dodanie tovaru

Osobný odber (platba v hotovosti na predajni) 0 EUR
Prepravná spoločnosť  (platba na dobierku)6,00EUR s DPH
Slovenská pošta (do hmotnosti 1 kg)4,00 EUR s DPH

 Pri objednávke nad € 80 je doprava kuriérom zdarma!

 

          7.       Reklamačný poriadok

7.1. Záručná doba pre plnenie spotrebiteľských zmlúv (zákon č 40/1964 Z.z. v znení neskorších zákonných úprav) je stanovená na 24 mesiacov od dňa zakúpenia tovaru.

7.2. Záruka sa nevzťahuje na:

  • nesprávnym skladovaním
  • neodbornou montážou
  • vady zapríčinené bežným používaním
  • nesprávnym použitím výrobku

Záruka sa vzťahuje iba na výrobné vady. Za vady spôsobené prepravcom neručíme.

7.3. Pri reklamácii je kupujúci povinný oboznámiť predávajúceho s rozsahom závady a následne na vlastné náklady doručiť reklamovaný tovar čistý, mechanicky nepoškodený v originálnom balení vrátane návodu a faktúry predávajúcemu . Pri uplatnení záruky sa kupujúci riadi pokynmi uvedenými v záručnom liste, prípadne kontaktuje predávajúceho pre spresnenie uplatnenia reklamácie. Oprávnená záručná reklamácia je bezplatná. Pri neoprávnenej reklamácii je kupujúci povinný uhradiť náklady vzniknuté riešením tejto reklamácie. Predávajúci si vyhradzuje právo predĺžiť dobu na vybavenie reklamácie pri tovaroch, ktoré je potrebné zaslať na opravu výrobcovi o dobu nevyhnutne potrebnú k tejto oprave.
Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že k chybe došlo mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach, alebo ak bol prevedený zásah do výrobku inou než oprávnenou osobou. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené živelnou pohromou a nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom.

 

          8.       Ochrana osobných údajov

8.1.   Zaslaním objednávky zákazník v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZOOÚ“) súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov uvedených v kúpnej zmluve, a to najmä na účely plnenia povinností predávajúceho podľa kúpnej zmluvy, vrátane zabezpečenia prepravy a prípadnej montáže tovaru u zákazníka, ako aj na marketingové účely predávajúceho. Na spracovanie osobných údajov pre účely plnenia zmluvy so zákazníkom je oprávnený predávajúci a jeho zamestnanci, alebo sprostredkovateľ osobných údajov, ktorý spracúva osobné údaje v mene predávajúceho, podľa § 5 ZOOÚ, ako aj zmluvní partneri predávajúceho a ich zamestnanci vykonávajúci dopravu a montáž tovaru. Udelený súhlas zákazníka so spracovaním osobných údajov je dobrovoľný a platí až do odvolania, zákazník môže súhlas kedykoľvek odvolať, a to aj bez udania dôvodu. Akékoľvek riziká, ktoré by mohli zákazníkovi vzniknúť v súvislosti s odvolaním súhlasu so spracovaním osobných údajov nesie zákazník.

Od 25. mája 2018 nadobudla účinnosť Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR). vďaka ktorej budú vaše osobné údaje lepšie chránené a budete mať nad nimi lepšiu kontrolu.

Ako Prevádzkovateľ Vás preto informujeme, že Vaše osobné údaje spracúvame a chránime podľa politiky spracovania osobných údajov.

1. Aké osobné údaje spracovávame?

I. osobné údaje potrebné k registrácii:

- krstné meno, priezvisko, bydlisko, e-mailová adresa, kontaktné telefónne číslo.

II. osobné údaje potrebné k vybaveniu objednávky:

- krstné meno, priezvisko, bydlisko, e-mailová adresa, fakturačná adresa, adresa dodania, kontaktné telefónne číslo.

III. osobné údaje potrebné k zasielaniu reklamných informácii:

- e-mailová adresa

2. Poskytnutie osobných údajov tretím osobám

K osobným údajom majú prístup len Sprostredkovateľa, bez ktorých činnosť e-garnize.sk nebola možná. Medzi týchto patria:

I. poskytovateľ webhostingových služieb: online marketingová agentúra Tomatoes sk. 

II. prepravné spoločnosti:  GLS - General Logistics systems Slovakia s.r.o., TOPTRANS SLOVAKIA s.r.o., ReMax Courier service, spol. s.r.o., olzalogistic.com, s.r.o., Schenker s.r.o., Raben Logistics Czech s.r.o.

III. externý dodávateľ účtovných služieb

Všetci sprostredkovatelia sú zaviazaní neumožniť použitie údajov na iný účel.

Po skončení účelu spracúvania možno osobné údaje ďalej spracúvať len v nevyhnutnom rozsahu na účely štatistiky, čo sa nepovažuje za nezlučiteľné s pôvodným účelom spracúvania a zároveň je prevádzkovateľ povinný označiť ich, anonymizovať ich, ak tým možno dosiahnuť účel spracúvania a zlikvidovať ich ihneď ako sa stanú nepotrebnými.

Ak to bude prikazovať zákon, môže sa stať, že budeme nútení niektoré údaje sprístupniť inej osobe (typicky polícii).

3. Správnosť osobných údajov

Osobné údaje, ktoré nám fyzická osoba poskytne, musia byť správne. V prípade zistenia, že nám bol poskytnutý nesprávny údaj alebo dôjde k zmene osobných údajov, treba to oznámiť. Vaše údaje budeme spracovávať správne a v prípade zmeny, ich budeme aktualizovať.

4. Odstránenie osobných údajov

Vaše údaje môžete zmeniť v nastaveniach vášho konta po prihlásení. Ak chcete odstrániť všetky vaše osobné údaje, musíte si zrušiť vaše konto. Ak chcete zrušiť vaše konto, napíšte nám na info@e-garnize.sk

5. Použitie cookies

Internetové stránky prevádzkované spoločnosťou Cardinal s.r.o. používajú súbory cookies, ktoré zabezpečujú základnú funkčnosť internetovej stránky / internetového obchodu a podobné technológie, pre poskytnutie lepších služieb svojim zákazníkom. Väčšina internetových prehliadačov štandardne umožňuje používať tieto súbory. Súbory cookies je možné vymazať, zakázať ich uchovávanie alebo povoliť uchovávanie pre konkrétne lokality. Upozorňujeme Vás ale, že zakázaním používania súborov cookies na našich internetových stránkach, môžete stratiť prístup k určitým funkciám alebo oblastiam jednotlivých webov (nákupný košík, prihlásenie,…).

6. Vaše práva v oblasti ochrany osobných údajov

Niektoré vaše práva (napr. opravu alebo vymazanie údajov) môžete uplatniť prostredníctvom nastavení vášho konta. Ohľadom vašich oprávnených žiadostí, ktoré nie je možné realizovať automatizovane prostredníctvom stránky info@e-garnize.sk nás môžete kontaktovať doleuvedeným spôsobom. Súhlas so spracovaním osobných údajov, ktorý ste nám poskytli, môžete odvolať zrušením vášho konta. Ochrane osobných údajov sa venuje zákon 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Prevádzkovateľom informačného systému je spoločnosť  Cardinal, s.r.o., so sídlom Kamenná 3, 010 01 Žilina,  IČO: 46 216 413, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina., oddiel Sro, vložka číslo: 54874/L 10

 


Žiadne produkty

Bude určené Doprava
0,00 € Spolu

Pokladňa